Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-04-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)