Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 31-03-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)