Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-02-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)