Διαγωνισμός προμήθειας μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του» (ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 26/02/2020 ΩΡΑ 14:00)