Στην Άνω Καλεντίνη η 1η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ του έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»