Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας 2020»