Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης – Διαδικασία ενστάσεων