ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακών υποδομών του έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ)