Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-09-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)