Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ” (INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”)