Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-08-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)