Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 01-08-2019 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)