ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Πράξης «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”»