ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση υπηρεσίας: «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ1: Διαχείριση Έργου & Συντονισμός, έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”»