∆ιακήρυξη δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για εκµίσθωση κυλικείου στο Γυµνάσιο – Λύκειο Άνω Καλεντίνης του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη