Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ1/3105/26-6-2018 ανακοίνωσης – Διαδικασία ενστάσεων