Αυτοτελές Τμήμα Περιβ/ντος & Πράσινου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης