Δημοπρασία έργου : Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017