Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων 2017-2019