Τίτλος Έργου : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017

Προϋπολογισμός (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

141564,23

Ημερομηνία Δημοπρασίας : 4 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  

και τη διαδικασία ανάθεσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΟΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΤΕΥΧΟΣ Γ