Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22-08-2013