4 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη