Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 04-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 29 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 3181
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 04η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ανάκληση της αριθ. 95/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του 2018.
 3. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
 4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη»
 6. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – όρια νομού».
 7. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσέϊκα Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 8. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου από Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι. Μ. Ροβέλιστας».
 9. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».
 10. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδίου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – όρια νομού».
 11. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσέϊκα Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 12. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση δρόμου από Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ι. Μ. Ροβέλιστας».
 13. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος