ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 02-12-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

  2. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

  3. Αίτηση για έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κ. Ευαγγελίας Φελέκη.

  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

  6. 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

  7. Συζήτηση επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας