Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Έργα

Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου

  • PDF

Προϋπολογισμός (με Αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

73.000,00 €


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 14 Νοεμβρίου 2017 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

Οδοποιία Δ.Ε. Ηρακλείας

  • PDF

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

35.287,00 €


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 12 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

Δημοπρασία έργου : Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2017

  • PDF

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

208.048,00 €


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 8 Αυγούστου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δημοπρασία έργου : Ύδρευση Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2016

  • PDF

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

112.000,00 €


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 11 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τίτλος Έργου : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017

  • PDF

Προϋπολογισμός (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) :

141564,23


Ημερομηνία Δημοπρασίας : 4 Ιουλίου 2017

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  

και τη διαδικασία ανάθεσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΟΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΤΕΥΧΟΣ Γ