Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 16-12-2016 - 3η

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Δεκεμβρίου2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6921

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 1.Αποδοχή ένταξης της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο.
 2. 2.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 3. 3.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».
 4. 4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 5. 5.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ.».
 6. 6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 7. 7.Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση χώρου στέγασης.
 8. 8.Μεταβολές σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
 9. 9.Μεταβολές σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017 – 2018.
 10. 10.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Ηρακλείας».
 11. 11.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και κατασκευή τσιμεντόστρωσης στη θέση Φισοτά Τ. Κ. Ρετσιανών».
 12. 12.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ. Κ. Αστροχωρίου Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 13. 13.Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016.
 14. 14.Τροποποίηση της με αριθμό 112/2016 απόφασης για ορισμό δικηγόρου οριοθέτησης πλατείας οικισμού Παλαιοχωρακίου.
 15. 15.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης Ο. Α. Ε. Δ.
 16. 16.Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 17. 17.11η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ.6921/12-12-2016  πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………  

 

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών