Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 26-9-2016

  • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  26 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ : 5416

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο '"''Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector''' και ακρωνύμιο "WINCOME ", στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020)

2.     Αποδοχή επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» και  λήψη απόφασης περί του κοινόχρηστου χαρακτήρα και ιδιοκτησιακού καθεστώτος  των δρόμων που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

3.     Έγκριση τροποποιημένης μελέτης «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου» και αλλαγή θέσης υλοποίησης του αντίστοιχου έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

            Στ..………………σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την αριθ. 5416/26-9-2016 πρόσκληση με την οποία καλείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την  26-9-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

 

  Αυτός που έκανε την επίδοση                                                                     Ο παραλαβών