Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Απόφαση δρόμου Διχομοίρι - Τυμπά

  • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  21 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 5290

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ν. ΑΡΤΑΣ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

2.      τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

3.      Το γεγονός ότι από τις βροχοπτώσεις της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα προς οικισμό Διχομοιρίου (του κατάντη πτερυγότοιχου) και θεωρείται επικίνδυνη για τη διέλευση κάθε τροχοφόρου,

4.      Την με αριθμό 5266/20-9-2016 απόφασή μας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ,

Η  διεξαγωγή της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου οχήματος προς Διχομοίρι, να γίνεται από τη διαδρομή: Γέφυρα Βρατσίστα (πέρα Καλεντίνης) -  Ζυγό (Τυμπά) Διχομοιρίου - Διχομοίρι, λόγω ζημιών που υπέστη η γέφυρα προς οικισμό Διχομοιρίου.

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας από αυτή τη διαδρομή θα γίνεται μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές στη γέφυρα προς οικισμό Διχομοίρι.

 

ΚΟΙΝ:

 

1. Δ/νση Τεχνικών Έργων

 

    Π. Ε. Άρτας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Περικλής Α. Μίγδος

2. Αστυνομικό Τμήμα Άρτας

 

 

 

Εσωτ. Διανομή

 

Φ: 23 - έργων