Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Άνω Καλεντίνη  16/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                   Αριθμ. πρωτ.  6468
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                                                                                                                                                   


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣτην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16      Νοεμβρίου 2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ροκκάς Θεόδωρος              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χρόνης Γεώργιος        ΜΕΛΟΣ
3. Ρούσσας Κων/νος        ΜΕΛΟΣ


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Πλακιά Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:    

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προχώρησε στην πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού με  την αριθ. 5675/ΣΟΧ1/13-10-2015 προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ.39/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,Άνω Καλεντίνη  16/11/2015

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝΗ απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015


Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.1. Ροκκάς Θεόδωρος          Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

2. Χρόνης Γεώργιος Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

3. Ρούσσας Κων/νος    Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)