Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • PDF

Παρακαλούμε όπως την 12η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της ιστορικής έδρας στις Πηγές

Τετραφυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών»

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε.

Γ. Καραϊσκάκη»

3. Καθορισμός εργασιών για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου

ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου, κλπ.»

4. Έγκριση μελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση

δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοπύργου της Δ.Ε. Τετραφυλίας».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον

Ξηρόκαμπο Τ.Κ. Διχομοιρίου και τα Τσουράτικα Τ.Κ. Μεγαλόχαρης».

6. Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Κλειδίου για το σχολικό έτος 2015-2016.

7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

8. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Ο Πρόεδρος


Γεώργιος Κουρτέσας.