Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμυρών στις 17-6-2017 και 16-7-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης

  • PDF

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

220.000 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση : 2014ΣΕ57200002 ΣΑΕ 572 Π.Δ.Ε.

(150.000 €) ΣΑΤΑ 2019 (70.000 €)

Κ.Α. 30-7312.039

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26/03/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΥΧΟΣ A)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΥΧΗ B & Γ)