Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

  • PDF

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 21 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3243

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    

Ταχ. Δ/νση: Άνω Καλεντίνη Άρτας
Τ.Κ. 47044
Πληροφ: Θ. Ροκκάς
Τηλ: 26813 60809
Fax: 26810 67690
E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Website: www.gkaraiskakis.gr

 
   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη και για τα Νομικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 175.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης (α) για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης) & (β) για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο τους.
Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη και των Νομικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στους προϋπολογισμούς έτους 2018.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης βενζίνη Αμόλυβδη και Λιπαντικά

 1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 13/07/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής , συνεταιρισμούς , ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων-λιπαντικών.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
5. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίμων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά ομάδα.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών ,ορίζεται σε ποσοστό 1% (ένα επί τοις εκατό) της προεκτιμούμενης αξίας εκτός Φ. Π. Α επί του συνόλου της δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών.
7. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα 3μηνης παράτασης και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
8. Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.gkaraiskakis.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη στα τηλέφωνα 2681360809, 2681360823.

Αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε εδώ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής