Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ OIK.EΠ. 2-5-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  28 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 2054

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2017.

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών έκδοσης πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

4. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου προς οικισμό Αηδονιάς Τ. Κ. Πηγών δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

5. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων του οικισμού Γρέβιας Τ. Κ. Πηγών δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

6. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κλειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».

7. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Γιαννιώτη Τ. Κ. Σκουληκαριάς δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

8. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων επί επαρχιακού οδικού δικτύου και πλησίον οικίας Τζουβάρα στα Σέλινα Τ. Κ. Πέτρας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

9. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στα Γεωργουλέικα Κούλιας και προς οικία Σκορίλα στα Κλαγκέικα Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

10. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαραθόρεμα προς Πέρα Καλεντίνη».

11. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Άνω Καλεντίνης».

12. Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής