Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 24-2-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  20 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 993

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
3. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών της μελέτης του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
4. Προγραμματική σύμβαση με το Ελληνο - ιταλικό επιμελητήριο Αθηνών για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου»
5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή ελέγχου του πίνακα δηλωθέντων στρεμμάτων περιοχής άρδευσης Γρέβιας.
6. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Άγιο Βλάσιο της Τ. Κ. Δημαριού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 68.641,53 € για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
8. Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου απανταχού Ρετσιανιτών για ανάκληση απόφασης κατεδάφισης του πρώην κοινοτικού γραφείου Τ. Κ. Ρετσιανών.
9. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στ..………………σήμερα την 20η του μήνα Φεβρουαρίουτου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την την αριθ. 993/20-2-2017πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 24-2-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών