Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • PDF

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 49/2013 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 14991/1030/4-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και κατόπιν της 3571/12-4-2013 ανακοίνωσης πρόσληψης στην οποία δεν κατέθεσε κανένας ενδιαφερόμενος αίτηση , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων

 • PDF

Ο Δήμαρχος  Γεωργίου   Καραϊσκάκη Ν. Αρτας

 

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλικράτης» (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 1. Το αριθ. 2230/Β/31-07-2012 ΦΕΚ που περιέχει τα αποτελέσματα της απογραφής    πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της χώρας.
 1. Τις διατάξεις της παρ.3 ε & 3 στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες  σε Δήμους με τέσσερις ( 4 ) οριζόμενους Αντιδημάρχους δικαιούνται αντιμισθία οι δύο ( 2 )

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως  Αντιδημάρχους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία από 2/1/2013 μέχρι τέλους της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Πρόσληψης

 • PDF

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 206/2012 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 69714/4331/30-11-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Περισσότερα...

ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • PDF
afisa_karaiskaras_prosklisi1karas_prosklisi2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άνω Καλεντίνη  28/6/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 8024

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 115/2012 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 35451/2283-28/06/2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες/τριες γενικών καθηκόντων (πυρασφάλειας)

3

1. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα . 
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1.  Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 1.  Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
 1.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 1.  Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα ( 12 ) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (Δ/νση: Άνω Καλεντίνη 47044, τηλ: 2681360809) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ροκκάς Θεόδωρος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης η οποία είναι η 29/6/2012 . Δηλαδή από τις 2/7/2012 έως στις 6/7/2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΓΑΛΛΙΚΑΣ

Σελίδα 20 από 21