Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-9-2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 26ητου μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων.

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.

 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Αθαμανίου, Παλιοκατούνου κλπ.

 5. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στο Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Φωτεινού, Διασέλλου κλπ.

 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2014.

 7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.

 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ. Σ. της ΕΤ. ΑΝ. ΑΜ. Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

 12. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

 13. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 14. Διάθεση πίστωσης για Επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

 15. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 16. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 17. Έγκριση λογοτύπου για την τουριστική προβολή του νομού Άρτας.

 18. Έγκριση σύνδεσης παροχής νερού στην Τ. Κ. Μηλιανών.

 19. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 20. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».

 21. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Αράχθου εντός των ορίων της Δ. Ε. Ηρακλείας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 22. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Αχελώου εντός των ορίων της Δ. Ε. Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 23. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».

 24. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».

 25. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 26. Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης αποφοίτων Α. Ε. Ι. και Τ. Ε. Ι. στο Δήμο.

 27. 5ηαναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

 28. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας

Απόφαση-Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

 • PDF

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τέσσερις (4 ) Δημοτικές Ενότητες

5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 31-07- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Σχετικά με το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Γραφείου Μηλιανών.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι με το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Γραφείου, οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας ταλαιπωρούνται γα την εξυπηρέτησή τους αφού πρέπει να μεταβαίνουν στο Ταχυδρομικό Γραφείο Άνω Καλεντίνης το οποίο απέχει πάνω από είκοσι έως και πενήντα χιλιόμετρα μακριά.

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 11-07- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
 2. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργικά αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 3. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 6. Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλεντίνης για παραχώρηση χώρων Λυκείου Γυμνασίου Άνω Καλεντίνης.
 7. Αίτηση Βασιλείου Κορέλη για παραχώρηση χώρου πλατείας Αγίου Αθανασίου Πέτρας για διοργάνωση πανηγυριού την 19 και 20 Ιουλίου 2014.
 8. Αίτηση Κολιού Χρύσανθου για παραχώρηση χώρου πλατείας Άνω Πέτρας για διοργάνωση πανηγυριού την 19 και 20 Ιουλίου 2014.
 9. Αίτηση Ζαχάρη Παναγιώτη για σύνδεση παροχής  νερού σε οικόπεδο στην Τ. Κ. Βελεντζικού.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 13-06- 2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών έργων.
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
 4. Σχετικά με την παραχώρηση ή μη υδροφόρων οχημάτων του δήμου στην Πυροσβεστική.
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

      

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Σελίδα 17 από 23