Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. Νοεμβρίου

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.

 2. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη για το έτος 2015.

 3. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 4. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη».

 5. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 6. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 7. Καθορισμός αριθμού απασχόλησης ασκούμενων μαθητών ΕΠΑ. Σ. Ο. Α. Ε. Δ. για πρακτική άσκηση στο Δήμο.

 8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για να μετέχει στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99.

 9. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) για Τεχνικογεωλογική εξέταση κατά μήκος του δρόμου Μηλιανά - Μεσόπυργος στο τμήμα του έργου που εφάπτεται του Αχελώου ποταμού.

 10. Αποδοχή μελετών - πρόταση για ένταξη του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Θαναρέϊκο – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».

 11. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Δ. Κλειδίου».

 12. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 13. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση στο κέντρο της Καλεντίνης».

 14. Αποδοχή μελέτης - πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στον Οικισμό Παναγιά Διασέλλου».

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

 

Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

 • PDF

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/2007/τ.Α΄/28-06-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί

Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 01.01.2013 σύμφωνα με τις περ.1 και 2 της υποπαρ.ΣΤ1

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) σχετικά με τον

επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών

συμβούλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού,

3. Τα διαλαμβανόμενα στηνυπ’αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ

4.Τα διαλαμβανόμενα στο ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/47/26328/22.01.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ

5.Το άρθρο ένατο του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/898/8687-14.5.2012 έγγραφο του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006

6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 852/10-4-2013 τευχ. Β’ , όπως τροποποιήθηκεμε την αριθμ. 46661/10113/13-8-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας ( ΦΕΚ 2128/τευχ. Β/28-8-2013)

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη προβλέπονται σύμφωνα με τον άρθρο 1 του Ν. 4093/2012 δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών από τις οποίες είναι καλυμμένη η μία (1)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή , ενός (1)Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Τ.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης με επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών , γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων που άπτονται του προγραμματισμού, διαχείρισης & διεκπεραίωσης επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λ.π. ) για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του Δήμου.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο , το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου

μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού

απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8

του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Επαρκείς γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια

της ασφάλισης και

· Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να

δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης

· Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και

· μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν

ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που

θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση (παρ.4 άρθρο 163 Ν.3584/2007).

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 και του άρθρου 17 του Ν.3584/2007 και όσα

δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, δηλαδή έως και Τρίτη 18-11-2014, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη , Ανω Καλεντίνη Αρτας , Τ.Κ. 47044, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Ροκκά Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2681360809) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΜΙΓΔΟΣ Α. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ.- Οκτωβρίου

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 10ητου μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας», «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014» και «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 2. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καστανιωτών «Η γενέτειρα».

 3. Ανάκληση των αριθ. 88, 89, 90 και 91/2014 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

 4. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».

 5. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι. Ν. Κόκκινης Εκκλησιάς».

 7. Έγκριση 1ουΑΠΕ και 1ουΠΚΤΜΝΕΡ του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 10. Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού κτιρίου στο Σύλλογο Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.

 11. Διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης.

 12. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-9-2014

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 26ητου μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων.

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.

 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Αθαμανίου, Παλιοκατούνου κλπ.

 5. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στο Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Φωτεινού, Διασέλλου κλπ.

 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2014.

 7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών.

 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ. Σ. της ΕΤ. ΑΝ. ΑΜ. Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

 12. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

 13. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 14. Διάθεση πίστωσης για Επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

 15. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 16. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 17. Έγκριση λογοτύπου για την τουριστική προβολή του νομού Άρτας.

 18. Έγκριση σύνδεσης παροχής νερού στην Τ. Κ. Μηλιανών.

 19. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 20. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Κτηματογραφική μελέτη κέντρου οικισμού Αγίου Νικολάου Πηγών».

 21. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Αράχθου εντός των ορίων της Δ. Ε. Ηρακλείας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 22. Έγκριση – βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής Αχελώου εντός των ορίων της Δ. Ε. Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 23. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2014».

 24. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».

 25. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 26. Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης αποφοίτων Α. Ε. Ι. και Τ. Ε. Ι. στο Δήμο.

 27. 5ηαναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

 28. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 

Ο πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας

Απόφαση-Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

 • PDF

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τέσσερις (4 ) Δημοτικές Ενότητες

5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Περισσότερα...

Σελίδα 16 από 22