Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανω Καλεντίνη, 16 Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 5768


ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ.ΡΟΚΚΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 47044

ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012). 4.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015).

6.Την υπ’ αριθµ. 39/23-3-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (οκτάµηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

7. Την υπ’ αριθµ. 18000/4397/16-4-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 8. Την υπ' αριθµ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης πέντε (5) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το υπ’ αριθµ. 13750/21-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα « έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,(ΦΕΚ 852/Β/10-4-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2128/Β΄/28-8-2013).

10.Την υπ’ αριθµ. 5669/13-10-2015 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού , Λογιστηρίου και Προμηθειών περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 20/10/2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη.

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 16-10-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο αφιέρωμα του Κυριακάτικου Έθνος Ταξίδι

 2. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 3. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

 5. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

 6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

 7. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

 • PDF

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο. Τ. Α.

 4. Παραχώρηση δημοτικού γηπέδου Δημαριού στον Αθλητικό Όμιλο Φλωριάδας.

 5. Ορισμός υπεύθυνου για παρακολούθηση λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 6. Σχετικά με την εκποίηση ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ. Κ. Ελάτης.

 7. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης.

 8. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για καταστροφή υλικού.

 9. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 10. Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου 2014 – 2019.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων Διχομοιρίου για δρόμο προς Κόκκινο Λιθάρι.

 12. Συζήτηση για θέματα ύδρευσης Τ. Κ. Βελεντζικού.

 13. Συζήτηση επί αιτήσεως Ε. Σ. του Ι. Ν. Κοσμά του Αιτωλού για παραχώρηση έκτασης στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης.

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 17-09-2015

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. 1)Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2014.

 

 

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Κουρτέσας.

Σελίδα 13 από 22