Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Άνω Καλεντίνη  16/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                   Αριθμ. πρωτ.  6468
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                                                                                                                                                   


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣτην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16      Νοεμβρίου 2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ροκκάς Θεόδωρος              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χρόνης Γεώργιος        ΜΕΛΟΣ
3. Ρούσσας Κων/νος        ΜΕΛΟΣ


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Πλακιά Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:    

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προχώρησε στην πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού με  την αριθ. 5675/ΣΟΧ1/13-10-2015 προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ.39/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,Άνω Καλεντίνη  16/11/2015

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝΗ απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015


Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.1. Ροκκάς Θεόδωρος          Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

2. Χρόνης Γεώργιος Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

3. Ρούσσας Κων/νος    Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 13-11-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 π. μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».

 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλλίας».

 4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».

 6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Μεγαλόχαρης,.

 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2016.

 8. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 10. Τροποποίηση της αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ. Σ.

 11. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 12. Συζήτηση αιτήσεως για διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης του Κ. Υ. Άνω Καλεντίνης.

 13. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 14. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 15. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 16. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανω Καλεντίνη, 16 Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 5768


ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ.ΡΟΚΚΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 47044

ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012). 4.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015).

6.Την υπ’ αριθµ. 39/23-3-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (οκτάµηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

7. Την υπ’ αριθµ. 18000/4397/16-4-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 8. Την υπ' αριθµ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης πέντε (5) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το υπ’ αριθµ. 13750/21-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα « έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,(ΦΕΚ 852/Β/10-4-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2128/Β΄/28-8-2013).

10.Την υπ’ αριθµ. 5669/13-10-2015 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού , Λογιστηρίου και Προμηθειών περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 20/10/2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη.

 

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 16-10-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο αφιέρωμα του Κυριακάτικου Έθνος Ταξίδι

 2. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 3. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

 5. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων

 6. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

 7. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείου Αστροχωρίου

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

     
     
     
     
     
     
     

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

 • PDF

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

Σελίδα 13 από 23