Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Αντικατάσταση αντιδημάρχου.

 • PDF

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη, 30 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

Αριθ. Πρωτ. : 6799

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση αντιδημάρχου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

 3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες

 5. Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

 6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

 7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

 9. Την με αριθ. 6497/10.09.2014 (ΑΔΑ: 68ΧΩΩΗΟ-ΡΣΞ), απόφασή του με την οποία ορίστηκε ο κ. Πλακούτσης Παναγιώτης του Λάμπρου ως Αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.

 10. Την με αριθ. πρωτ. 6568/19.11.2015 επιστολή παραίτησης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου από την ως άνω περιγραφόμενη θέση Αντιδημάρχου.

 11. Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντα Αντιδημάρχου πριν από τη λήξη της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

 

1. Αποδέχεται τη με αριθ. πρωτ. 6568/19.11.2015 αίτηση παραίτησης του κου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου από τη θέση του Αντιδημάρχου, όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 6497/10.09.2015 απόφαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας χωρίς  αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από 01/12/2015 και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 09-03-2017 και του αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

β. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

γ. Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

δ. Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

ε. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ. Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.

ζ. Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

η. Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 6497/10.09.2015 προηγούμενη Απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει.

4. Η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 02-12-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 2. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 3. Αίτηση για έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κ. Ευαγγελίας Φελέκη.

 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση Βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μνημείου πλατείας Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».

 6. 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 7. Συζήτηση επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Άνω Καλεντίνη  16/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                   Αριθμ. πρωτ.  6468
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                                                                                                                                                                   


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣτην Άνω Καλεντίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 16      Νοεμβρίου 2015 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Ροκκάς Θεόδωρος              ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Χρόνης Γεώργιος        ΜΕΛΟΣ
3. Ρούσσας Κων/νος        ΜΕΛΟΣ


Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Πλακιά Μαρία, γραμματέα της επιτροπής που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:    

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη προχώρησε στην πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού με  την αριθ. 5675/ΣΟΧ1/13-10-2015 προκήρυξη που δημοσιεύτηκε ύστερα από την υπ’ αριθ.39/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την αριθ. 5807/19-11-2015 απόφαση του Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη, συστήθηκε  η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,Άνω Καλεντίνη  16/11/2015

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝΗ απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015


Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής προσωπικού.1. Ροκκάς Θεόδωρος          Πρόεδρος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

2. Χρόνης Γεώργιος Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

3. Ρούσσας Κων/νος    Μέλος (ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 13-11-2015

 • PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 π. μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη ν. Άρτας».

 2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 3. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλλίας».

 4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».

 6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την μίσθωση του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Μεγαλόχαρης,.

 7. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2016.

 8. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 10. Τροποποίηση της αριθ. 101/2015 απόφασης του Δ. Σ.

 11. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου.

 12. Συζήτηση αιτήσεως για διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης του Κ. Υ. Άνω Καλεντίνης.

 13. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 14. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 15. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 16. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • PDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανω Καλεντίνη, 16 Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 5768


ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ.ΡΟΚΚΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 47044

ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012). 4.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015).

6.Την υπ’ αριθµ. 39/23-3-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (οκτάµηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

7. Την υπ’ αριθµ. 18000/4397/16-4-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 8. Την υπ' αριθµ. 16410/13.5.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί έγκρισης σύναψης πέντε (5) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το υπ’ αριθµ. 13750/21-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα « έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,(ΦΕΚ 852/Β/10-4-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2128/Β΄/28-8-2013).

10.Την υπ’ αριθµ. 5669/13-10-2015 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού , Λογιστηρίου και Προμηθειών περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 20/10/2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη.

 

Περισσότερα...

Σελίδα 11 από 21