Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 12-2017 προϋπολογισμός

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 15 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  7500

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 8-11-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 3 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  6494

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στους οικισμούς Κειδίου & Περδικοράχης Τ. Κ. Κλειδίου».
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλιανών».
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2016.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
8. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
9. 8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Ορισμός μελών σχολικών επιτροπών.
11. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 -2019.
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας συντήρησης υποστήριξης αναβάθμισης και τεχνική βελτίωση λογισμικού έτους 2017.
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας έτους 2017».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας λογιστή».
15. Αίτηση Τσιγαρίδα Ευάγγελου του Κωνσταντίνου για διόρθωση ποσότητας κατανάλωσης νερού.
16. Καθορισμός εργασιών του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
17. Καθορισμός εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
18. Τροποποίηση της αριθ. 46/2017 απόφασης που αφορά καθορισμό εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις πλημμύρων στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά και το δήμο Αρταίων για την σύνταξη μελετών και την εκτέλεση του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
21. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά και το δήμο Αρταίων για την σύνταξη μελετών και την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
22. Αίτηση Νικολάου Απόστολου Παπακώστα.
23. Σχετικά με την μίσθωση του Αναψυκτηρίου στον οικισμό Άγιος Νικόλαος Πηγών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 8-11-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 3 Νοεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  6493

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 8η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 20-7-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 14 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 3761

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
2. Οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων.
3. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ της Πτηνοτροφικής Μονάδας της ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο. Ε.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Μαραθόρεμα προς Πέρα Καλεντίνη».
5. Διαγραφή οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης και βοσκής.
6. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Σέλτσος 2017».
7. Υιοθέτηση αιτήματος του δήμου της Μήλου για επαναπατρισμό της «Αφροδίτης της Μήλου».
8. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017 (Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης και Βελεντζικού).
9. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Ηρακλείας 2017» (Τ. Κ. Διχομοιρίου και Ρετσιανών).
10. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
11. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
13. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης, άρδευσης της Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
14. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποκατάσταση οδικής επικοινωνίας στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά».
15. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
17. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
18. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
19. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων – άρση καταπτώσεων της Δ. Ε. Ηρακλείας».
20. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δρόμων Τ. Κ. Διασέλλου δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
21. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας».
22. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αποχιονισμός δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας Δήμου Γ. Καραϊσκάκη» (ΣΑΕΠ 530).
23. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Αρχικός έλεγχος παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
24. Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου έτους 2017».
25. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλιση οχημάτων – Μηχανημάτων ενός έτους».
26. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου».
27. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων Ι. Μ. Σέλτσου 21ης Απριλίου».
28. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 25ης Μαρτίου».
29. Έγκριση Τελικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Γεύμα επισήμων εκδήλωσης 21ης Απριλίου στο Σέλτσο».
30. Αποδοχή ένταξης της χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ κλπ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5001824 Προϋπολογισμού: 419.562,40 €
31. Πρόθεση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στα πλαίσια του Προγράμματος ENI CBC MED Programme στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος

Απόφαση Δημάρχου για Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

  • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη, 3 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 3466

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση Αντιδημάρχου»

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 1300/09.03.2017 ( ΑΔΑ: ΨΔΕΠΩ9Ξ-ΤΜ0) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καυκιάς Δημοσθένης του Ανδρέα ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας.
10. Την αριθ. 3417/30-6-2017 έγγραφη παραίτηση του κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου
11. Την αριθ. 3455/03.07.2017 ( ΑΔΑ: ΩΞ8ΔΩ9Ξ-6ΞΒ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
12. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου , από 03.07.2017 και μέχρι το τέλος της Δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτι-κή Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Β. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορείνα εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Πλακούτση Παναγιώτη του Λάμπρου σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

Σελίδα 2 από 23