Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Αντικατάσταση Αντιδημάρχου

 • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  27 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 6042

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την αριθ. 6497/10.09.2014 ( ΑΔΑ:68ΧΩΩΗΟ-ΡΣΞ) , απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οποία ορίσθηκε ο κ. Καλαμπόκης Παναγιώτης του Νικολάου ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.
10. Την αριθ. 5581/30-9-2016 έγγραφη παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου
11.Την αριθ. 5791/11.10.2016 ( ΑΔΑ: 6Λ09Ω9Ξ-065 ) απόφαση Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη περί αποδοχής παραίτησης του Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Α.  Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη με αντιμισθία τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σοφούρη Νικόλαο του Σπυρίδων  , από 27.10.2016 και για το υπόλοιπο της θητείας δηλαδή μέχρι 09.03.2017  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.


Β.Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορούν να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
 Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σοφούρη Νικολάου του Σπυρίδων σε περίπτωση απουσίας του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 21-10-2016

 • PDF

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  17 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :5867

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΠΡΟΣ:

To    Δημοτικo  Σύμβουλο

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή παραίτησης - εκλογή γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της παιδικής χαράς του οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλλου κλπ.».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».
 7. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης της δασοπονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Επιχορήγηση συλλόγων.
 9. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
 10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ. Κ. Καστανιάς.
 11. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς.
 12. Έγκριση απόφασης δημάρχου για χορήγηση χρόνου παράτασης υλοτομίας ελάτης.
 13. Έγκριση διάθεσης ξυλείας ελάτης στην Τ. Κ. Ελάτης.
 14. Συζήτηση επί αιτήσεως συλλόγου Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.
 15. Συζήτηση επί αιτήσεως Βασιλείου Κραμπή.
 16. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
 17. 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 17-10-2016

 • PDF

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :5819

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΠΡΟΣ:

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Ορισμός δικηγόρου για τη δικάσιμο της 07/12/2016.
 2. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή κατά του δήμου από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.».
 3. Ορισμός δικηγόρου για παρέμβαση επί της α. α. κ. δ. ενώπιον του ειρηνοδικείου Άρτας αγωγής.
 4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016.
 6. Σύνταξη σχεδίου 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Περικλής Α. Μίγδος

 

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

 • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  11 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 5791

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

Απόφαση 

 Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες

5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

9. Τις αριθ. 6497/10-9-2014 & 6799/30-11-2015 αποφάσεις Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη για τον ορισμό Αντιδημάρχων

10.Την αριθ. 5581/30-9-2016 έγγραφη παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση Αντιδημάρχου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Καλαμπόκη Παναγιώτη του Νικολάου από την θέση του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Γεωργίου Καραϊσκάκη και τον απαλλάσσει από την άσκηση των κατά τόπον αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν με την αριθ. 6497/10-9-2014 απόφασή μας , από 11.10.2016

Β.Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Τροποποίηση απόφασης ορισμού Αντιδημάρχων

 • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη  30Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 5566

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 6497/10.09.2014 & 6799/30.11.2015 αποφάσεων ορισμού Αντιδημάρχων                                         

 

 

 Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).

3.Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες

5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας

6.Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

7.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει

9. Τις αριθ. 6497/10-9-2014 & 6799/30-11-2015 αποφάσεις Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη για τον ορισμό Αντιδημάρχων

 

                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

ΑΤ ρ ο π ο π ο ι ο ύ μ ε τις αριθ. 6497/10.09.2014 & 6799/30.11.2015 αποφάσεις Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη ως εξής:

 

1)Ορίζει τον κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα , Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας για το υπόλοιπο της Θητείας του έως 09.03.2017  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:

-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη  Δημοτική Ενότητα .

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  Δημοτική Ενότητα.

-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

- Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισμού.

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

 

2)Ορίζει τον κ. Χήτα Βασίλειο του Ευαγγέλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία  για το υπόλοιπο της Θητείας του έως 09.03.2017 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α. - Της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιώνκαι ιδίως:

1.  Οικονομικών θεμάτων

- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου –Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

- Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

2.  Διοικητικών θεμάτων

 -Αναπλήρωση του Δημάρχου κωλυομένου ή απόντος και υπογραφή εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.

-τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-τη λειτουργία των ΚΕΠ

-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

-τη  λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

-τη  έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

Β. - Του Τμήματος Οργάνωσης – Προγραμματισμού

 

Γ.- Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως

- τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

- τα θέματα προβολής και Τουρισμού

- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση   υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης

- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 22ΑΑ’/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Δ. - Αρμοδιότητες Παιδείας , πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Ε.  -  Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών έργων

 

ΣΤ. -  Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

Β.Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν οι αριθ. 6497/10.09.2014 & 6799/30.10.2015 αποφάσεις Δημάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη .

 

Γ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

 

 

 

Σελίδα 7 από 22