Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων 2017-2019

  • PDF

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνω Καλεντίνη, 9 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Πρωτ: 1300

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

 

Απόφαση 

Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει τρείς (3 ) Δημοτικές Ενότητες
5.Την με αριθμό 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας
6. Το από 24/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει
9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία, από 10.03.2017 και μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1) Τον κ. Καυκιά Δημοσθένη του Ανδρέα Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, Διχομοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσιανών τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτι-κή Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

2) Τον κ. Κουφούλη Νικόλαο του Αθανασίου Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τη Δημοτι-κή Ενότητα Τετραφυλίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Πηγών, Μεσοπύργου, Μεγαλόχαρης, Μηλιανών, Καστανιάς, Ελάτης, Αστροχωρίου τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημο-τική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

3) Τον κ. Σοφούρη Νικόλαο του Σπυρίδων με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Γεωργί-ου Καραϊσκάκη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Διασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, Δημαριού τις εξής αρμοδιότητες:
-Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
-Ευθύνη καλής λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
-Καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού.
-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας.
-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

4) Τον κ. Χήτα Βασίλειο του Ευαγγέλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:
1. Οικονομικών θεμάτων
- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου –Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
- Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ( άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-6-1959, ΦΕΚ 114Α΄/1959.ΕΣ Τμ.VII175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
2.Διοικητικών θεμάτων
-Αναπλήρωση του Δημάρχου κωλυομένου ή απόντος και υπογραφή εγγράφων πλην χρηματικών ενταλμάτων.
-τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
-την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
-τη λειτουργία των ΚΕΠ
-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
-τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
-τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
-τη έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Του Τμήματος Οργάνωσης – Προγραμματισμού
Γ. Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως
-τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
-τα θέματα προβολής και Τουρισμού
-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
-την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
-τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
-την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 22ΑΑ’/2001)
-γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Δ. Αρμοδιότητες Παιδείας , πολιτισμού και Αθλητισμού
Ε. Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών έργων
ΣΤ. Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Β. Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Καυκιά Δημοσθένη, Κουφούλη Νικολάου και Σοφούρη Νικολάου σε περίπτωση απουσίας τους θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χήτας Βασίλειος.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 24-2-2017

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  20 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 993

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
3. Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών της μελέτης του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου».
4. Προγραμματική σύμβαση με το Ελληνο - ιταλικό επιμελητήριο Αθηνών για την προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλου»
5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή ελέγχου του πίνακα δηλωθέντων στρεμμάτων περιοχής άρδευσης Γρέβιας.
6. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Άγιο Βλάσιο της Τ. Κ. Δημαριού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 68.641,53 € για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».
8. Συζήτηση επί αιτήσεως Συλλόγου απανταχού Ρετσιανιτών για ανάκληση απόφασης κατεδάφισης του πρώην κοινοτικού γραφείου Τ. Κ. Ρετσιανών.
9. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στ..………………σήμερα την 20η του μήνα Φεβρουαρίουτου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την την αριθ. 993/20-2-2017πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 24-2-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  • PDF

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη,   6 Φεβρουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 725

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θ.ΡΟΚΚΑΣ          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη
ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 47044                  
ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690
 
   

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  
                               
Σας ανακοινώνουμε ότι στις 6/2/2017 αναρτήθηκαν οι πίνακες ( ονομαστικοί, κατάταξης , επιλογής & απορριπτέων )της αριθ. ΣΟΧ1/6819/6-12-2016 ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας.
Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.
 Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ– Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου  (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
                            

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

                                                               ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ. Σ. 27-1-2017

  • PDF

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  23 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 397

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2016.
2.
Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2017.
3.
Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2017.
4.
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2017.
5.
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2017.
6.
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.
7.
Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητής στην εφημερίδα «Νέος Παρατηρητής».
8.
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλου κλπ.».
9.
Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη», και, «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2014».
10.
Προσχώρηση του δήμου στον «Ε. Ο. Ε. Σ.   ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
11.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για το έργο Αντικαταστάσεις εξωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Τ. Κ. Πηγών».
12.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
13.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο Ανάπλαση οικισμών Διχομοιρίου και Ρετσιανών».
14.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο Ανάπλαση Μεσοπύργου».
15.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για το έργο Ανάπλαση οικισμών Άνω Πέτρας, Δημαριού, Παλαιοχωρακίου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Στ..………………σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα ο υπογραμμένος ………………………………….. μετέβηκα στην οικία του Δημοτικού Συμβούλου  ……………………………………για να επιδώσω την την αριθ. 397/23-1-2017 πρόσκληση με την οποία καλείται σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  την 27-1-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 και επέδωσα αυτή στ  …………………….…………………………

Αυτός που έκανε την επίδοση

Ο παραλαβών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1.2016

  • PDF

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη: 9 Ιανουαρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 61

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ.ΡΟΚΚΑΣ                                                                      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Άνω Καλεντίνη ΤΑΧ. ΚΩ∆.:47044                                                                                                       ΤΗΛ.: 2681360809 FAX: 2681067690


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ  υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015).
6. Την υπ’ αριθ. 47/26-2-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θέμα: « Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016».
7. Το υπ’ αριθμ. 47592/6-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας (ανταποδοτικού χαρακτήρα)».
8. Την υπ' αριθμ. 15650/10-5-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία εγκρίθηκε για τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη η απασχόληση πέντε (5) ατόμων ,µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα , σύμφωνα με το  υπ’ αριθ. 11518/12-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα : « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη,(ΦΕΚ 852/τ.Β΄/10-4-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2128/τ.Β΄/28-8-2013).
10. Την υπ’ αριθ. 6403/14-11-2016 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού , Λογιστηρίου και Προμηθειών  περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη µισθοδοσίας
11. Την υπ΄αριθμ. 6455/15-11-2016 βεβαίωση του Δημάρχου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν.Άρτας ,για το συνολικό πληθυσμό του εν λόγω Δήμου.

Α να κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΥΕ Εργατών-τριών Για την υπηρεσία Ύδρευσης 8 μήνες 3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997
Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας απο 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη , Ανω Καλεντίνη Άρτας Τ.Κ. 47044, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού  υπόψη κ Ροκκά Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2681360809). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11/01/2017 ημέρα Τετάρτη  και λήγει την 20/01/2017 ημέρα Παρασκευή.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ.Χρόνου ΣΟΧ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓΔΟΣ

Σελίδα 5 από 22