Μήνυμα δημάρχου

Φίλες και φίλοι.

Σας καλοσωρίζω στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, την οποία σύντομα θα αναβαθμίσουμε και θα εμπλουτίσουμε.

 

Από την ιστοσελίδα του Δήμου μας θα παρέχουμε γρήγορη, συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση για τις δράσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και χρήσιμα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μας.

 

 

Ο Δήμος μας είναι πλούσιος σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό και έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και σε τουριστική δραστηριότητα.

Σταδιακά η αναβάθμιση της ιστοσελίδας θα στοχεύσει στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δίνοντας τη δυνατότητα μιας αμφίδρομης επικοινωνίας Δήμου  -  Δημότη.

  Ο Δήμαρχος

Περικλής Μίγδος

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • PDF

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Εγγραφή του δήμου ως συνδρομητής στο «Καραγελάνης».
 2. Παραχώρηση πλατείας Άνω Πέτρας σε ιδιώτη για διοργάνωση Πανηγυριού.
 3. Έγκριση απόφασης δημάρχου για διακοπή κυκλοφορίας στο Δρόμο Ρετσιανών – Καστανιάς.
 4. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ν. Σκουφά για εκτέλεση έργου.
 5. Αποδοχή πίστωσης 30.000,00 από την Περιφέρεια Ηπείρου.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 8. Μεταφορά πίστωσης από το αποθεματικό κεφάλαιο για τοποθέτηση Πυροσβεστικών υδροστομίων και ασύρματου δικτύου στην Δ. Ε. Τετραφυλίας.
 9. Παραχώρηση προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας στον Πολιτιστικό Σύλλογο για πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων.
 10. Χορήγηση παράτασης χρόνου υλοποίησης υλοτομίας στο δάσος της Τ. Κ. Ελάτης.
 11. Εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό από έκτακτα – ανειδίκευτα έσοδα.
 12. Έγκριση ισολογισμού και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 13. Τροποποίηση Ο. Ε. Υ. του Δήμου.
 14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
 15. Έγκριση έκθεσης  Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού 2013.
 16. Αποδοχή παραίτησης κ. Ηλία Ζαφείρη από το Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης.
 17. Συζήτηση επί αιτήσεως Καρρά – Μαστραπά Αναστασίας.
 18. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσιμούρα Αναστασίας.
 19. Συζήτηση επί αιτήσεως Τσαμπά Αθανασίου.
 20.  

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

      

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • PDF

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 49/2013 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 14991/1030/4-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και κατόπιν της 3571/12-4-2013 ανακοίνωσης πρόσληψης στην οποία δεν κατέθεσε κανένας ενδιαφερόμενος αίτηση , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Περισσότερα...

Ορισμός Αντιδημάρχων

 • PDF

Ο Δήμαρχος  Γεωργίου   Καραϊσκάκη Ν. Αρτας

 

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλικράτης» (Α΄87) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 1. Το αριθ. 2230/Β/31-07-2012 ΦΕΚ που περιέχει τα αποτελέσματα της απογραφής    πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο νόμιμο πληθυσμό (δημότες) της χώρας.
 1. Τις διατάξεις της παρ.3 ε & 3 στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες  σε Δήμους με τέσσερις ( 4 ) οριζόμενους Αντιδημάρχους δικαιούνται αντιμισθία οι δύο ( 2 )

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α.  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως  Αντιδημάρχους του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με θητεία από 2/1/2013 μέχρι τέλους της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Περισσότερα...

Ανακοίνωση Πρόσληψης

 • PDF

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Αρτας . ύστερα από την υπ’ αριθ. 206/2012 απόφαση του Δ.Σ, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητά της και εγκρίθηκε με το αριθμ. 69714/4331/30-11-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

Περισσότερα...

ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • PDF
afisa_karaiskaras_prosklisi1karas_prosklisi2

Σελίδα 21 από 22