Δημοπρασία έργου : Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) :

125.000,00 με Φ.Π.Α. 24%

 

Χρηματοδότηση:

2001ΣΕ05500002 ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ.

(80.000 €) ΣΑΤΑ 2019 (45.000 €)

Κ.Α. 25-7312.052

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ